تاریخ های مهم
 
مهلت ارسال چکیده:  1398/11/01
 
مهلت ارسال اصل مقاله: 1398/11/20
 
آخرین مهلت ثبت نام (در صورت پرنشدن ظرفیت): 1398/11/15
 
برگزاری همایش: 1398/12/08