برنامه روز برگزاری همایش
1399/04/11

بدینوسیله برنامه های روز برگزاری همایش و زمانبندی دقیق در پیوست ذیل اطلاع داده می شود.

برنامه برگزاری همایش

لیست مقالات شفاهی