دسترسی سریع

3

3

4_2

10_1

شورای سیاستگذاری

اعضای شورای سیاست گذاری ( به ترتیب حروف الفبا):

 

Picture1

دکتر مهمت امین آکدوگان

سرپرست دفتربرنامه اسکان بشر

سازمان ملل متحد در ایران

 

Picture2

دکتر مصطفی بهزادفر

 رئیس همایش

استاد تمام و رئیس دانشکده معماری و شهرسازی و استاد گروه شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران

رئیس هیئت مدیره ی انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران

 

Dr_pourdeihimi

دکتر شهرام پوردیهیمی

استاد دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

 

untitled1

دکتر سید باقر حسینی

دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران

 

Picture3

دکتر مهدی خاک زند

دبیر علمی همایش

دانشیار گروه معماری

معاون پژوهشی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران

 

Picture1 

دکتر جبارعلی ذاکری

رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران

استادتمام دانشکده مهندسی راه آهن

معاون و دبیر کمیته راه و ترابری  کارگروه برنامه ریزی آموزشی مبتنی بر آمایش وزارت علوم تحقیقات و فناوری

 

DR 038

دکتر اکبر زرگر

استاد دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

 

Dr  043

دکتر محسن سرتيپی پور

استاد دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

 

 

Picture11

دکتر محمد شکرچی زاده

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

 

Picture12

مهندس محمد طاهری

رئیس نظام مهندسی ساختمان تهران

 

mehran

دکتر مهران علی الحسابی

 دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران

 

The-2nd-ICRtE-Web

دکتر مصطفی علی بیگی

دبیراجرایی و راهبردی همایش

رییس موسسه مهدپژوهش ره پویان حقیقت

عضو آکادمی هنر روسیه و نماینده دانشگاه باهارات هند

 

Dr 022

دکتر علی غفاری

استاد بازنشسته دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

 

 

e070e51ee844d3ca1211589761ce84a9

دکتر یوسف گرجی مهلبانی

استاد دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بین المللی قزوین

 

446737752_156081

دکتر حامد مظاهریان

دانشیار دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران

 

Dr N029

دکتر هادی ندیمی

استاد دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

 

 

Picture17

دکتر سید عباس یزدانفر

دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران