دسترسی سریع

3

3

4_2

10_1

درباره همایش

سلسله همایش های مسکن پایدار

سالم بودن یکی از بنیادی ترین نیازهای انسان و اساس پیشرفت و تمدن بشر است.

 

سلامت جوامع از سالم بودن تک تک خانواده ها و اعضای آن ایجاد می شود و مسکن محلی است که خانواده بیشترین وقت خود را در آن می گذراند و شرایط مسکن می تواند بر سلامت افراد تاثیر مثبت یا منفی بگذارد. لزوم بحث پیشگیری از بیماری در حوزه سلامت و بهداشت و مد نظر قرار دادن مسکن سالم به نوعی وسیله ای برای پیشگیری از بروز بیماری های مختلف است .

مسکن ، تمام اقشار جامعه و سنین مختلف را در بر می گیرد و در صورت نا سالم بودن طیف وسیعی را مبتلا می کند . روند رو به رشد مهاجرت و افزایش جمعیت شهری در غالب کشورهای در حال توسعه ، زمینه را برای تغییرات بنیادین در محیط های زندگی ایجاد نموده است . توسعه تکنولوژی ، رشد واحد های صنعتی و زندگی ماشینی علاوه بر تغییر محیط و روش زندگی انسان ، سلامتی متقابل انسان و محیط را تحت تاثیر قرار داده است به گونه ای که در عصر حاضر ، مشکلات روانی ، اضطراب و افسردگی در صدر عوامل ایجاد کننده ناتوانی جسمی و مرگ های زودرس قرار می گیرد .

محیط سالم به عنوان یکی از شاخصه های پایداری زندگی و نیازهای اساسی انسان محسوب می شود . بنابراین برنامه ریزی زیر بنایی برای بازسازی عوامل محیطی موثر بر سلامتی در طراحی محیط های زندگی از اهمیت زیادی بر خوردار است .

همانطور که می دانیم روند ساختمان سازی در کشورمان طی سالهای اخیر ، بدلیل برخورد یک جانبه اقتصادی با مقوله چند بعدی مسکن ، موجبات افت کیفیت زندگی و بروز بسیاری از بیماریهای جسمی و روانی در انسان امروز را فراهم آورده است و کیفیت زندگی و چگونگی ویژگی های محیط زندگی افراد در شهر های امروزی که یکی از تعیین کننده های اساس سلامت محسوب می شود مورد غفلت واقع شده و نیازمند مطالعات وسیع میان رشته ای ( معماری ، روانشناسی و پزشکی ) است .

بی توجهی طراحان به نیازهای فرهنگی ، اجتماعی و زیست محیطی در ساخت محیط های مسکونی بار روانی بسیاری بر ساکنان تحمیل خواهد کرد و طراحی بدون توجه به این مسائل نمی تواند راه حل مناسبی برای مشکل مسکن باشد .

برای این منظور سلسله همایش هایی بر پایه شناسایی عوامل تاثیر گذار در مسکن که بر سلامت روان و نشاط خانواده ها اثر مستقیم دارد طراحی شده است. در نخستین دوره همایش ملی مسکن پایدار سعی می شود تا تاثیرات محیط مسکونی در سه بعد (مصنوع، اجتماعی و طبیعی) که در ارتباط با یکدیگرند بر سلامت انسان بیان شود .