دسترسی سریع

3

3

4_2

10_1

کمیته علمی

 

اعضای کمیته علمی (به ترتیب حروف الفبا):

 

دکتر احمد اخلاصی

استادیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران

 

دکتر احمد امین پور

عضو هيأت علمي دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان

 

دکتر سید باقر حسینی

دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران

 

دکتر شاهین حیدری

استاد دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران

 

دکتر محمدعلی خانمحمدی

 دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران

 

دکتر علیرضا فلاحی

استاد دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

 

دکتر محسن فیضی

 استاد تمام دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران

 

دکتر علی اکبر کوششگران

استادیار، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه یزد

 

دکتر یوسف گرجی مهلبانی

استاد دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بین المللی قزوین

 

دکتر علیرضا مستغنی

دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر تهران

 

دکتر کاظم مندگاری

استادیار، دانشکده هنر و معماری- گروه معماری، دانشگاه یزد

 

دکتر سید عباس یزدانفر

رئیس کمیته علمی کنفرانس

دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران