دسترسی سریع

3

3

4_2

10_1

کمیته اجرایی و راهبردی

دکتر مصطفی علی بیگی

دبیراجرایی و راهبردی همایش

رییس موسسه مهدپژوهش ره پویان حقیقت

عضو آکادمی هنر روسیه و نماینده دانشگاه باهارات هند

 

مهندس الهه عبدوس

مدیرراهبردی همایش

 

مهندس رامین آذری

مدیرمالی و اداری

 

مهندس مهدیار مروارید فروش

دبیر روابط عمومی

 

مهندس سحر عطایی آشتیانی

مدیرهماهنگی و امور دبیرخانه