دسترسی سریع

3

3

4_2

10_1

هیات داوران

اعضای کمیته داوران  ( به ترتیب حروف الفبا):

 

دکتر مهدی اخترکاوان 

استادیار دانشکده فنی و مهندسی گروه معماری دانشگاه قم

 

دکتر احمد امین پور

 دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان

 

دکتر سید باقرحسینی

رئیس کمیته داوران کنفرانس

دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران

 

دکتر عباس ترکاشوند

 استادیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران

 

مهندس سمیه حسینی

پژوهشگر حوزه مسکن

 

دکتر حیدر جهانبخش

استادیار گروه معماری دانشگاه پیام نور

 

دکتر مژگان خاکپور

 استادیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه گیلان

 

دکتر مهدی خاک زند

دانشیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران

 

دکتر آزاده خاکی قصر

 استادیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

 

دکتر غزال راهب

 مرکز تحقیقیات مسکن

 

دکتر ژیلا رضاخانی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب ، دانشکده هنر و معماری

 

دکتر محمدرضا رحیم زاده

استادیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر تهران

 

دکتر افسانه زرکش

 استادیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس

 

دکتر حسین سلطان زاده

 دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 

دکتر ندا سادات صحراگرد منفرد

استادیار دانشکده معماری و شهرسازی  دانشگاه علم و صنعت ایران

 

دکتر هانیه صنایعیان

استادیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران

 

دکتر اسماعیل ضرغامی

استاد دانشکده  معماری و شهرسازی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

 

دکتر حمیدرضا عظمتی

استاد دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

 

دکتر مریم عظیمی

استادیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان

 

دکتر میترا غفوریان

استادیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران

 

دکتر عبدالحمید قنبران

دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

 

دکتر فریبرز کریمی

استادیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین المللی قزوین

 

دکتر  امیررضا کریمی آذری

دانشیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه گیلان

 

دکتر ساناز لیتکوهی

دانشیار گروه معماری دانشگاه پیام نور

 

دکتر محمدرضا متینی

استادیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر تهران

 

دکتر سعید نوروزیان ملکی

 استاديار دانشکده معماري و شهرسازي دانشگاه شهید بهشتی